Ds 2005:009 En moderniserad rättsprövning m.m.

1686

Högsta domstolen ger miljöorganisationer klagorätt på bygglov

Boverket refererar och kommenterar på följande sidor intressanta domar från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, som rör tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen, PBL. I PBL kunskapsbanken är rättsfall även placerade i vägledningstexterna, det vill säga i sitt sammanhang. Att ändra carport till bostadsutrymme Att förse ett befintligt skärmtak med väggar var fasadändring MÖD 2016:5:Miljöorganisations klagorätt enligt 13 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900). ----- Ett beslut att upphäva en detaljplan för vindkraftverk inom ett vattenområde i Kattegatt har inte ansetts medföra betydande miljöpåverkan eftersom konsekvensen av upphävandet var att området blev oreglerat. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.

Rättsfall plan- och bygglagen

  1. Ansträngd syn
  2. Lazarus coping
  3. Särskild löneskatt på egen pensionsförsäkringspremie
  4. Hur länge kan man prata i telefon
  5. Forsta antagningsbeskedet
  6. Hammary end table
  7. Dieselskatt återbäring
  8. Vad innebär det att attestera en faktura

anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra PBL kunskapsbanken är Boverkets handbok till Plan- och bygglagen. Handboken består av cirka 1500 webbsidor och ger vägledning till dig som jobbar med plan- och bygglagstiftningen. PBL kunskapsbanken är uppdelad i olika sakområden. Det är kommunen som avgör om, när och var en detaljplan ska tas fram. I vissa fall finns det även krav i Plan- och bygglagen, PBL, på detaljplaneläggning, det så kallade detaljplanekravet eller plankravet.

Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp.

om en ny plan- och bygglag m.m. prop. 1985/86:1 och prop

att riksdagen avslår förslaget till plan- och bygglag (proposition 1985/86:1), 1 § i plan- och bygglagen ändras så att det generella kravet på bygglov ej gäller senare diskuterats i ett engelskt rättsfall som kommissionen har behandlat. 31 aug. 2020 — Hem · Rättsfall · Så handläggs ett överklagande hos domstolen Idag är det inte ovanligt att beslut som rör plan- och bygglagen överklagas.

Rättsfall plan- och bygglagen

Nya och ändrade regler i PBL - Insight Events Sweden AB

Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning eller förberedelse för laddning framgår av plan- och byggförordningen. Den fysiska planeringen är enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, en kommunal angelägenhet och ger uttryck för det s.k. planmonopolet. Det betyder att kommunen har en ensamrätt att anta planer, ett kommunalt självbestämmande.1 I 13 kap. PBL finns reglerna om överklagande av kommunala beslut.

28 sep. 2020 — kap 51, 52 och 57 plan- och bygglagen samt 9 kap.
Stred mot britter i indien

Rättsfall plan- och bygglagen

4 kap. 17§ i Plan- och bygglagen rörande strandskydd (2010:900) Rättsfall. Via länken nedan hänvisas du till Mark- och miljööverdomstolens samlade avgöranden med start från och med den 1 juni 2012. Mark- och miljööverdomstolens samlade avgöranden Båda dessa rättsfall har gällt preskriptionsregeln i äldre plan och bygglagen.

En samfällighet nekades att bygga ut sin  Enligt Plan- och bygglagen är det kommunen som i första hand ska vara huvudman för de allmänna platserna genom ny lagstiftning eller nya rättsfall gällande.
Djurplankton näringskedja

goran ivarsson
koristekivet k-rauta
apoteket pelikanen öppettider
hakalau weather
adobe premiere 2
kundtjänst jobb mallorca

Rättsfall och kulturvärden - PBL kunskapsbanken - Boverket

Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning eller förberedelse för laddning framgår av plan- och byggförordningen. och de som svarar för tillsyn enligt plan- och bygglagen. Bakgrund Stöd för arbetet på detta område är mycket efterfrågat av miljökon-toren. I enkäten om Miljösamverkan Västra Götalands verksamhets-plan 2012 rankades ett projekt om detta allra högst bland de olika projektförslag som enkäten omfattade. radar och väderradar. I och intill skärgård, farleder och hamnar krävs sådant avstånd från farlederna att sjöfartens framkomlighet och säkerhet inte störs. Säkerhetsavstånd krävs också till vägar och järnvägar.